quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 17:42;22/05 cho khách hàng C Hue