quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 17:40;20/09 cho khách hàng Nguyễn Hoàng Vy