quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 17:32;02/05 cho khách hàng Trúc Giang