quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 17:23;23/07 cho khách hàng Lê thị thu Loan