quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 17:09;08:44 cho khách hàng Do Khac Viet