quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 17:08;21/07 cho khách hàng Trần Thị Hương