quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 17:04;4/10 cho khách hàng Bui Thi Thu Diem