quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 17:03;5/11 cho khách hàng Lê Ngoc