quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 17:02;23/10 cho khách hàng Do Anh Thu