quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 16:56;20/09 cho khách hàng Vũ Phương Uyên