quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 16:55;16/11 cho khách hàng Nguyễn Vũ Phương Anh