quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 16:51;14/10 cho khách hàng Hải Yến Dương