quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 16:49;25;04 cho khách hàng Nguyễn Thị Bích Vân