quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 16:45;1/11 cho khách hàng Huỳnh An