quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 16:43;11/10 cho khách hàng TatNhuan Thiem