quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 16:42;23/10 cho khách hàng Nguyễn Thị Thu Trang