quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 16:42;20/07 doi L14 cho khách hàng Nguyễn Hùng Phi