quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 16:33;09/10 cho khách hàng Đỗ Xuân Hoà