quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 16:20;25/09 cho khách hàng Nga Hoang