quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 16:14;19/05 cho khách hàng Nguyen Thi Lien Khuong