quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 16:12;21/07 cho khách hàng Luong Thi Thanh Huyen