quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 16:09;04/11 cho khách hàng Hồ Duyên