quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 16:07;11/21 cho khách hàng Anh Bui