quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 16:05;17/11 cho khách hàng Hồ Thị Phương Loan