quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 15:57;16/05 cho khách hàng Hiếu