quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 15:49;02/05 cho khách hàng Nguyen Hoang Anh