quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 15:43;30/10 cho khách hàng Châu chí kiên