quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 15:42;1/1 cho khách hàng Lê Thị Xuân Vy