quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 15:39;29/12 cho khách hàng Huỳnh Nguyễn Tuyết Nhung