quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 15:37;25/10 cho khách hàng Nhu Ngoc