quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 15:32;20/11 cho khách hàng Pham Vu Tuan