quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 15:28;10/2 cho khách hàng anh Hung