quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 15:16;26/09 cho khách hàng Nguyen Nhi