quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 15:15;2/11 cho khách hàng Chung Tan Dat