quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 15:14;25/10 cho khách hàng Trần Hải Miên