quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 15:10;6/10 cho khách hàng Dang Tan Kiet