quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 15:05;01/01 cho khách hàng Khanh Bui