quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 14:56;04/11 cho khách hàng Lê Thị Thanh Hương