quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 14:44;11/09 cho khách hàng Trần Xuân Mỹ