quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 14:43;22/09 cho khách hàng Tran Thanh phong