quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 14:38;25/10 cho khách hàng NGO DINH THAO PHUONG