quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 14:34;21/11 cho khách hàng Nguyen thi bich thao