quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 14:26;01/01 cho khách hàng đỗ quang Đức