quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 14:12;01/01 cho khách hàng Tạ Quang Anh