quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 14:10;12/10 cho khách hàng Thúy