quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 14:0719/11 cho khách hàng Trần Liêu Cẩm Tú