quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 14:07;11/10 cho khách hàng mai