quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 14:06; 7/11 cho khách hàng Duy Tran