quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 14:04;11/10 cho khách hàng DINH THANH THUY