quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 14:02;29/12 cho khách hàng Lê Thị Thùy Trang